Trendy i rewolucje w analityce HR w 2018 roku

Dynamiczny rozwój technologii oraz rosnące zainteresowanie firm tematyką analiz w procesach HR pozwalają zaobserwować trendy w analityce Human Resources, na które w 2018 warto zwrócić uwagę. Z pewnością w tym roku organizacje będą kładły duży nacisk na analizy, które pozwolą monitorować efektywność procesów HR, a także samodzielnie sugerować działania rozwojowe i sprawdzać ich skuteczność. Na polskim rynku w tym zakresie czeka nas prawdziwa rewolucja – już niebawem otrzymamy zaawansowane narzędzie do analityki HR, które będzie można przez rok bezpłatnie przetestować.

Inne podejście do badań

Wiele firm często przeprowadza badania wśród swoich pracowników. Okazuje się, że takie ciągłe ankietowanie zwykle przynosi mało odpowiedzi na kluczowe pytania, jakie są stawiane w danej organizacji. Dlaczego? Ankiety, w zależności od ich konstrukcji, dostarczają tylko informacji w określonym zakresie. Efektem tego jest brak umiejętności badawczych po stronie pracowników działów personalnych. Tworząc różnego rodzaju badania, stosują oni pytania/ankiety, których budowa jest nieadekwatna do celu pozyskania informacji. Co więcej – badania nie powinny być jednym źródłem informacji, a jedynie uzupełnieniem całego zbioru danych pozyskiwanych z innych źródeł w organizacji. Jeżeli do tego dodamy drugi czynnik, który z punktu widzenia efektywności tego procesu jest jeszcze ważniejszy – brak narzędzi analitycznych do zarządzania posiadanymi danymi – to ostateczny wynik wydaje się przesądzony. A przecież obecnie, co będzie dominować w tym i w kolejnych latach, kluczowy okaże się permanentny dostęp do wysoko jakościowo przetworzonych danych. Dlatego też wiele organizacji już teraz, a niektóre w najbliższej przyszłości, zaczną zwracać większą uwagę na zaangażowanie pracowników w analitykę HR. W związku z tym zwiększy się zainteresowanie nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do analizy procesów HR.
W 2018 roku na polskim rynku pojawi się innowacyjne rozwiązanie w tym zakresie – HR Analyzer. Ten kompleksowy system do analizy HR zaprojektowany przez firmę HRtec, z pewnością usprawni badanie procesów personalnych, jednocześnie ograniczając liczbę przeprowadzanych wśród pracowników ankiet.

Kompleksowość danych

Wiele organizacji dopiero teraz zaczyna monitorować pracowników w trakcie ich okresu zatrudnienia. Do tej pory większość organizacji posiadała wybiórcze dane na temat pracowników. Co więcej – w niewielkim stopniu je wykorzystywała. Dzięki takim rozwiązaniom jak system HR (HRsys), który pozwala na kompleksowe zarządzanie wszystkim procesami HR w organizacji, a tym samym całym cyklem życia pracownika, firmy będą podejmować więcej działań w tym zakresie, ale też zaczną one wyciągać wnioski z otrzymanych danych. Najbliższe miesiące przyniosą przede wszystkim spójną strategię w zakresie tych badań oraz ustandaryzowaną ocenę poszczególnych etapów osoby zatrudnionej w firmie. Dane te mogą posłużyć np. do zmierzenia obrotów firmy oraz zwrotów z inwestycji z działań każdego pracownika.

Potencjał analityki HR

Dlaczego potencjał analityki HR wciąż rośnie? Coraz więcej firm widzi w niej poprawę swojej efektywności. Pokazują to jednoznacznie badania prowadzone wśród specjalistów HR. W 2018 roku organizacje będą kontynuować badania zasobów ludzkich z naciskiem na interpretację wyników i wyciąganie wniosków.
Warto podkreślić, iż obecnie w większości firm badania sprowadzają się wciąż wyłącznie do zbierania danych, czyli to tzw. raportowania, które jednak nie ma nic wspólnego z analityką. Nawet jeżeli firmy posiadają już coraz więcej danych to wciąż obserwuje się brak standaryzacji mierników HR, czyli wskaźników efektywności poszczególnych procesów HR w organizacji. Działy personalne nie potrafią ich bowiem interpretować tak, aby lepiej orientować się w tym, co dzieje się w procesach HR. Analityka HR przynosi nową lepszą jakość pracy działów personalnych, wzmacniając jednocześnie znaczenie zasobów ludzkich w organizacji oraz w planowaniu i osiąganiu celów biznesowych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest realizowany aktualnie przez HRtec projekt, dofinansowany z funduszy unijnych, którego jednym z celów jest zdefiniowanie kluczowych mierników na podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym poziomie organizacji.

Analityka HR obejmuje nie tylko zbieranie danych i ich podstawową analizę, ale także analizę predykcyjną oraz integrację analiz HR w projektach działów.

Większość specjalistów HR przyznaje, że analizy predyktywne w 2018 roku i dalej będą mieć bardzo duże znaczenie w obszarze Human Resources. Większość średniej wielkości oraz dużych organizacji wysoko ocenia tego typu badania i w najbliższym czasie coraz chętniej będzie w nie inwestować. Co można zmienić dzięki analityce predyktywnej w obszarze HR?
• poziom rotacji pracowników,
• sposób planowania rekrutacji,
• proces selekcji kandydatów,
• metodę ustalania celów biznesowych,
• poziom zaangażowania pracowników,
• system planowania szkoleń,
• poprawić efektywność firmy.

Organizacje nie skupiają się wyłącznie na analizowaniu danych historycznych, ale próbują też podejmować próbę przewidzenia potencjalnych kierunków zmian w zakresie istniejących w organizacji procesów HR. Tego typu działania to analiza predykcyjna, która obecnie jest najbardziej zaawansowanym sposobem prowadzenia polityki personalnej w firmie. Tego rodzaju badania są jednak czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu wykwalifikowanych pracowników.

Nowy kierunek rozwoju analityki HR

Dlaczego znaczenie analityki HR jest coraz większe? Umożliwia ona firmom interpretowanie danych, przewidywanie trendów i ewentualnych problemów, które mogą się pojawić, a dzięki tej interpretacji pozwala na podjęcie proaktywnych kroków, aby zapewnić sprawną i rentowną działalność organizacji. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii rośnie też zainteresowanie firm tematem sprawnej i efektywnej analityki wszystkich procesów personalnych.

Dzięki aktywnemu wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych analityka
HR stanie się prostsza i przede wszystkim bardziej efektywna. Rewolucyjnym narzędziem na polskim rynku dedykowanym do analizy danych jest
aktualnie tworzony system HR Analyzer. Narzędzie to oparte jest na rzetelnych wskaźnikach otrzymanych z badań polskiego środowiska HR. Rozwiązanie, samodzielnie monitorując procesy HR w organizacji, nie tylko daje obraz obecnej sytuacji, ale przede wszystkim dokonuje kompleksowej analizy, a następnie sugeruje najlepsze działania rozwojowe i sprawdza ich skuteczność.
Wraz z pojawieniem się HR Analyzer, firmy otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzia aż na rok. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy HRtec!

stopka