Employee experience kogo to obchodzi?

Trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy sprawiają, że firmy zaczynają inaczej patrzeć na swój personel. Coraz więcej pracodawców zastanawia się, jak przywiązać pracowników do firmy i co zrobić, by czuli się zadowoleni i spełnieni. Najlepiej zapytać o to ich samych.

Wiele firm prowadzi badania, które weryfikują doświadczenie klientów związane z wykonaną usługą lub zakupionym produktem. W towarzyszących im ankietach pojawiają się pytania o poziom satysfakcji, osobiste wrażenia dotyczące kontaktów z przedstawicielem firmy, słabe i mocne strony oferty oraz szanse na polecenie firmy swoim znajomym. Zebrane i przeanalizowane
informacje pozwalają ulepszać oferty i doskonalić etapy procesu zakupowego. Firmom zależy na zadowoleniu klientów, ponieważ wiedzą, że takie podejście gwarantuje maksymalizację zysków.
Obecna sytuacja na rynku pracy jest dużym wyzwaniem dla pracodawców ze względu na wysoki wskaźnik rotacji, niską stopę bezrobocia i coraz większe trudności w pozyskaniu kompetentnych specjalistów. Nadszedł czas, aby traktować pracowników podobnie jak klientów, dbać o ich satysfakcję, zadowolenie z pełnionych obowiązków i poziom identyfikowania się z firmą. Przyszła
pora, aby badać Employee Experience – doświadczenie pracowników z firmą.

Czym jest doświadczenie pracowników z firmą?

Doświadczenie pracownika z firmą to suma jego wszystkich odczuć związanych z miejscem pracy. Podobnie jak w przypadku badania klientów, składa się na nie wiele wymiarów. Mogą być to wrażenia związane ze stanowiskiem i wykonywanymi zadaniami, relacjami w zespole i dostępnymi narzędziami. Według raportu Hudson i Great Digital „Employee Experience w Polsce 2017”aż 47 proc. Pracowników nie czuje się bezpiecznie oraz nie jest do końca pewnych swojego miejsca w firmie. Tak wysoki wynik potwierdza konieczność podjęcia działań mających na celu zatrzymanie kluczowych specjalistów w organizacji, a także promowanie otwartej komunikacji, która wyeliminuje negatywne domysły pracowników. W iniJOB przeanalizowaliśmy wiele aspektów, na podstawie których pracownicy tworzą całościowy obraz tego, jak pracuje się im w danej organizacji. Aby móc skutecznie badać Employee Experience, należy szczegółowo przeanalizować wszystkie czynniki, które na nie wpływają.

Trzy perspektywy badania

Trzeba pamiętać, że na całość doświadczenia pracownika z firmą może rzutować jeden element. Pojedynczy aspekt może również spowodować, że pracownik będzie rozglądał się za innym miejscem pracy lub nie będzie w pełni zaangażowany w swoje zadania. Według iniJOB doświadczenie pracownika należy rozpatrywać w ramach trzech perspektyw:

• Indywidualnej, określającej odczucia, które pojawiają się w relacji „Ja” względem stanowiska. Jest to zbiór takich potrzeb jak m.in. autonomia, wykorzystywanie mocnych stron czy satysfakcj z pełnionych obowiązków;

• Zespołowej, która jest sumą doświadczeń związanych z relacją „Ja” względem współpracowników. Określa takie aspekty jak m.in. zaufanie czy komunikacja;

• Organizacyjnej, dotyczącej odczuć wynikających z relacji „Ja” względem firmy. Odnosi się m.in. do wartości organizacji i przydatności wykorzystywanych narzędzi.

Liczy się otwarta komunikacja

Pracownicy nie czują się ważni dla pracodawców, a to negatywnie wpływa na ich zaangażowanie.
Natomiast pracodawcy nie chcą inwestować w niezaangażowanych pracowników. W ten sposób tworzy się zamknięty krąg, którego przerwaniem może być dopiero upadek firmy, dlatego warto za wszelką cenę próbować zmienić ten schemat i otwarcie porozmawiać o potrzebach jednej i drugiej strony. W iniJOB traktujemy każdą firmę jak system złożony ze współzależnych części, w którym prawidłowe działanie jednego elementu wpływa korzystnie na pozostałe. Warto podkreślić, że firmy, budujące pozytywne doświadczenie pracowników to właśnie takie, w których każda część układu działa w pełni efektywnie.

Jak badać doświadczenia pracowników?

W pracy nad Pulsometrem iniJOB, narzędziem do kompleksowego badania doświadczenia pracowników z firmą, skupiliśmy się na najistotniejszych aspektach tego procesu:

• Otwarta komunikacja: pracodawcy i pracownicy powinni dokładnie wiedzieć, w jakim celu przeprowadzane jest badanie oraz w jaki sposób będą analizowane jego wyniki. Ważne jest obopólne przekonanie, że zebrane informacje będą służyły poprawie warunków pracy w firmie. Aby jednak tak się stało, trzeba otworzyć się na dialog i opinie drugiej strony.

• Anonimowość i komfort: te aspekty przekładają się na wiarygodność otrzymanych wyników. Możliwość realizacji badania w dogodnym dla siebie miejscu i czasie pozwoli uzyskać szczere i przemyślane odpowiedzi. Trzeba jednak unikać sytuacji, w których udzielane odpowiedzi będą jedynie pozytywne, niezależnie od tego, czy badany pracownik kieruje się chęcią uniknięcia kary czy liczy na nagrodę.

• Angażowanie: umożliwiamy pracownikom zgłaszanie inicjatyw, propozycji dotyczących rozwoju firmy i ulepszania miejsca pracy. Pracownicy nie chcą wypełniać kolejnych ankiet, z których nic nie wynika, dlatego należy ich zaangażować w procesy badania i wzmacniania doświadczenia z firmą.

• Cykliczność: badanie doświadczenia pracownika nie powinno być jednorazowe, ponieważ realia funkcjonowania firmy podlegają ciągłym zmianom. Cykliczność pozwala także monitorować, które z wdrożonych działań przyniosły wymierne skutki. Umożliwia to podejmowanie skutecznych kroków w budowaniu Employee Experience i ciągłe doskonalenie się organizacji.

• Szczegółowość: ważne jest drobiazgowe podejście do samego badania, a także do jego wyników. Skuteczna reakcja na zebrane informacje jest możliwa tylko wtedy, gdy w pełni oddają one sytuację w firmie, dlatego nasze narzędzie umożliwia analizowanie wyników według poszczególnych działów lub lokalizacji oraz porównywanie aktualnych wyników z tymi otrzymanymi w przeszłości.

• Działanie: kluczem Employee Experience jest nie tylko badanie, ale także działania podejmowane w oparciu o wyniki. Należy staranie zaplanować i przeprowadzić odpowiednie kroki naprawcze, pamiętając, że taka aktywność ze strony pracodawcy będzie skutkowała poczuciem wpływu pracowników na sytuację panującą w firmie i większą chęcią przystąpienia do kolejnego badania.

Korzyści badania Employee Experience

Z racjonalnego punktu widzenia, badanie Employee Experience powinno obchodzić tak samo pracowników, jak i pracodawców, ponieważ przynosi korzyści obu stronom. Regularna analiza Employee Experience pozwala szybko reagować na wyzwania, jakie pojawiają się w organizacji, oraz ograniczać koszty związane m.in. z rotacją pracowników lub trudnościami w znalezieniu kandydatów do pracy. Dbanie o pozytywne doświadczenie pracowników z firmą przekłada się na ich zaangażowanie oraz efektywność, którą można sprawdzić dzięki systemowi do oceny okresowej. Bezpośrednim zyskiem dla firmy są niższe koszty pracy, ponieważ pracownicy wykonują swoje zadania efektywniej i skutecznie reagują na zaistniałe problemy. Pośredni zysk to większa satysfakcja klientów i budowanie długofalowych relacji, ponieważ zaangażowani pracownicy stają się ambasadorami firmy i dzięki temu nawiązują mocniejsze więzi z kontrahentami Pozytywne doświadczenie pracowników z firmą zwiększa jej atrakcyjność na rynku pracy, bo ludzie chcą pracować w miejscach, w których głos całej załogi jest brany pod uwagę.

Z tego właśnie powodu dbałość o wysoki komfort pracy i realizowanie dobrych praktyk w kontekście relacji pracownik-pracodawca przekładają się na ilość aplikacji i zapewniają firmie dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Źródło: Raport #TrendyHR 2018
Autor: Bartosz Michałe, CEO iniJOB, autor bloga StartupLIFE.
Autor: Joanna Tymczyj, Doradca zawodowy i personalny. Ekspert badania doświadczenia pracowników iniJOB.

stopka